KRZYSZTOF MIEDZIŃSKI

Adwokat

KRZYSZTOF MIEDZIŃSKI

Adwokat

Obsługa prawna firmSpory z ZUSPrawo rodzinneSprawy karne

Adwokat Krzysztof Miedziński - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Miedziński - Płock

Kancelaria Adwokacka Adwokatów Krzysztofa Miedzińskiego i Magdaleny Frydrysiak oferuje profesjonalną pomoc prawną na terenie Płocka i całego kraju. Nasza oferta obejmuje analizę sprawy, ocenę szans rozwiązania problemu zgodnie z żądaniem Klienta, przedsądowe prowadzenie sprawy (rozmowy ugodowe, negocjacje), a następnie reprezentację przed sądami wszystkich instancji, organami administracji, podmiotami trzecimi, a także udział w rozprawach, w negocjacjach i mediacji oraz przygotowywanie wszystkich niezbędnych pism na etapie sądowym i przedsądowym.

W ramach świadczonych usług współpracujemy z Kancelarią Komorniczą oraz Kancelarią Notarialną. Przy realizacji złożonych projektów współpracujemy ze specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa tak, aby zapewnić naszym klientom wparcie merytoryczne na najwyższym poziomie.

Reprezentujemy ubezpieczonych we wszelkich sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym także na etapie sądowym wszystkich instancji. Pomagamy w kwestiach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym, w sprawach odwołań od decyzji ZUS i KRUS do sądów pierwszej i drugiej instancji oraz należnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria od ponad 10 lat prowadzi z sukcesem sprawy w sporach przeciwko ZUS na etapie postępowania administracyjnego, przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym.

W ciągu tych kilku lat udało nam się wywalczyć dla naszych Klientów kilkaset tysięcy złotych przysługujących świadczeń oraz uchronić przed koniecznością zwrotu przyznanych im wcześniej zasiłków. Ostatni nasz sukces to wygrana w Sądzie Rejonowym w Płocku i ochrona naszej Klientki przed koniecznością zwrotu ponad 160 tysięcy złotych pobranego zasiłku chorobowego.

Zakres usług

Osoba odpowiedzialna: Adwokat Krzysztof Miedziński
tel.
608-820-668

 • restrukturyzacja przedsiębiorstw i bieżące doradztwo prawne zarówno indywidulanych działalności gospodarczych jak i spółek osobowych i kapitałowych,
 • sporządzanie umów, aktów założycielskich, statutów, regulaminów, ogólnych warunków umownych, a także opiniowanie zawieranych umów,
 • tworzenie, przekształcenia i likwidacje podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
 • doradztwo prawne w zakresie świadczenia usług medycznych.

Od wielu lat obsługujemy podmioty lecznicze koncentrujące swoją działalność na terenie Płocka i Warszawy. Do grona współpracujących z nami firm należy m.in. Gravida sp. z o.o., będąca Specjalistycznym Ośrodkiem Ginekologii Położnictwa i Leczenia Niepłodności w Płocku i jako jedyna w Płocku oferująca szeroką gamę usług w zakresie diagnostyki niepłodności, leczenia niepłodności, jak również zabiegów inseminacji i zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Obsługujemy Centrum Medyczne Magnetica sp. z o. o. świadczące usługi na najwyższej jakości sprzęcie, które oferuje badania rezonansu magnetycznego, tomografem komputerowym oraz badania USG.

W trakcie wieloletniej działalności wielokrotnie przygotowywaliśmy również kompleksową sprzedaż podmiotów leczniczych, w tym przychodni POZ. Dzięki temu możemy służyć Państwu pomocą zarówno na etapie zawarcia umowy sprzedaży udziałów/ogółu praw i obowiązków, jak i prowadzenia negocjacji mających na celu właściwe zabezpieczenie interesów lekarzy w tym zakresie. Nasza Kancelaria z najwyższą starannością świadczy także usługi bieżącej obsługi Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Osoba odpowiedzialna: Adwokat Krzysztof Miedziński
tel. 608-820-668

Reprezentujemy ubezpieczonych we wszelkich sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym także na etapie sądowym wszystkich instancji. Pomagamy w kwestiach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym, w sprawach odwołań od decyzji ZUS i KRUS do sądów pierwszej i drugiej instancji oraz należnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W zakres naszych działań przed sądami wszystkich instancji wchodzą w szczególności:

 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS do sądów wszystkich instancji, w tym lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie spraw o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu świadczenia pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw dotyczących emerytur, w tym za pracę w warunkach szczególnych, emerytur pomostowych, a także o wysokość emerytury,
 • odwołania od decyzji ZUS w zakresie błędnego ustalenia kapitału początkowego, wynikającego z nieuwzględnienia składkowych lat pracy, stażu bądź rodzaju pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących rent z tytułu niezdolności do pracy i innych,
 • prowadzenie spraw dotyczących zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, a także świadczeń rehabilitacyjnych z ubezpieczenia społecznego,
 • odwołania od decyzji ZUS w zakresie zwrotu zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz zasiłku z tytułu wypadku przy pracy,
 • doradztwo w trakcie i po kontroli ZUS w firmie,
 • sporządzenie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS.

Kancelaria od ponad 5 lat prowadzi z sukcesem sprawy w sporach przeciwko ZUS na etapie postępowania administracyjnego, przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym.

W ciągu tych kilku lat udało nam się wywalczyć dla naszych Klientów kilkaset tysięcy złotych przysługujących świadczeń oraz uchronić przed koniecznością zwrotu przyznanych im wcześniej zasiłków. Ostatni nasz sukces to wygrana w Sądzie Rejonowym w Płocku i ochrona naszej Klientki przed koniecznością zwrotu ponad 160 tysięcy złotych pobranego zasiłku chorobowego.

Dzięki setkom przeprowadzonych spraw jesteśmy w stanie wspomóc naszych klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również wykazać racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznawania gwarantowanych świadczeń.

ZOBACZ WIĘCEJ

 • sprawy o rozwód i separację,
 •  sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 •  sprawy o ustalenie lub egzekucję kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego,
 •  sprawy o alimenty sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy dot. wydania zarządzeń opiekuńczych (np. o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka),
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

W kompleksowy sposób pomożemy Państwu w rozwiązaniu spraw, których osią sporu są stosunki osobiste pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, krewnymi i spadkobiercami. Jesteśmy zwolennikami koncyliacyjnych metod rozwiązywania konfliktów (negocjacje, wypracowanie kompromisów, mediacje). Gdy jednak zawarcie ugody okaże się niemożliwe bądź niekorzystne z perspektywy Państwa szeroko pojmowanych interesów, spór poprowadzony zostanie przez nas na drodze sądowej.

Osoba odpowiedzialna: Adwokat Magdalena Frydrysiak
tel. 796-555-001

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o uchylenie lub zmianę orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek.

Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej we wszelkich sprawach spadkowych.
W ramach świadczonych przez naszą Kancelarię usług zajmujemy się zarówno udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, a także reprezentujemy klientów w sprawach sądowych, sporządzamy wnioski (np. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku) oraz pozwy mające na celu zainicjowanie takich spraw, jak i udzielamy Państwu wsparcia na etapie przedsądowym. Przez szereg lat przeprowadziliśmy liczne postępowania spadkowe,
w szczególności reprezentujemy interesy klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku.

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy z zakresu zobowiązań,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu szkody na osobie lub mieniu, w tym dotyczące wypadków komunikacyjnych,
 • sprawy związane z umowami zlecenia, umowami o dzieło i innymi,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości, o ochronę własności/posiadania,
 • sprawy o odwołanie darowizny,
 • sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy,
 • sprawy o zwrot i rozliczenie nakładów na nieruchomość.

Świadczymy profesjonalne usługi prawne z zakresu prawa cywilnego. Działając w najlepszym interesie naszych Klientów dochodzimy zapłaty odszkodowań i zadośćuczynienia w pełnej, dopuszczalnej prawem wysokości, od osób zobowiązanych do ich uiszczenia, jako sprawców czynów niedozwolonych bądź też w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy. Nie mniej jednak zakres udzielanej przez nas pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego jest znacznie szerszy – w przypadku skorzystania z naszych usług dokonany szczegółowej analizy Państwa sprawy i zaprezentujemy przysługujące Państwu możliwości prawne mające na celu ochronę Państwa praw.

Osoba odpowiedzialna: Adwokat Krzysztof Miedziński
tel. 608-820-668

 • restrukturyzacja przedsiębiorstw i bieżące doradztwo prawne indywidualnych działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego,
 • stała obsługa prawna spółek prawa handlowego i indywidualnych działalności gospodarczych,
 • tworzenie umów, ich analiza i weryfikacja,
 • sporządzanie aktów założycielskich, statutów, regulaminów, uchwał, porozumień, ogólnych warunków umownych, a także opiniowanie zawieranych umów,
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze w tym składanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstw,
 • sporządzanie pism , w tym pism przedprocesowych oraz procesowych,
 • likwidacja spółek, fundacji, stowarzyszeń.

Świadczone przez nas usługi prawne dla firm polegają na zapewnieniu kompleksowego wsparcia prawnego we wszystkich niezbędnych aspektach działalności klienta. Obsługa prawna dla firm to między innymi wsparcie w zakresie przygotowania i negocjowania umów, prowadzenia postępowań rejestrowych przed KRS, doradztwa w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych aspektów związanych z prowadzeniem firmy.

Osoba odpowiedzialna: Adwokat Magdalena Frydrysiak
tel. 796-555-001

 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych (odwołanie od decyzji administracyjnej),
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi,
 • sporządzanie skarg oraz skarg nadzwyczajnych oraz reprezentacja klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Nasza Kancelaria gwarantuje Państwu profesjonalną obsługę oraz ochronę i realizację uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, zarówno samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jak i innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi. Fachowo doradzamy oraz reprezentujemy Klientów w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 • dozór elektroniczny,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • utrata prawa jazdy,
 • wypadki komunikacyjne,
 • wnioski o wstrzymanie zarządzenia kary,
 • wydanie wyroku łącznego.

Prawo karne, a także prawo wykroczeń, stanowi obszar działalności naszej Kancelarii Adwokackiej. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, w tym również postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania. W sprawach karnych występujemy zarówno jako obrońca podejrzanego, oskarżonego, obwinionego, jak i jako pełnomocnik pokrzywdzonego (oskarżyciel posiłkowy) czy oskarżyciela prywatnego.

Osoba odpowiedzialna: Adwokat Magdalena Frydrysiak
tel. 796-555-001

 • nierówne traktowanie w zatrudnieniu,
 • powództwa o mobbing,
 • odwołanie do sądu od wypowiedzenia o pracę,
 • odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • doradztwo prawne na etapie postępowania przedsądowego oraz reprezentacja klienta na etapie sądowym,
 • sporządzanie opinii prawnych.

Niesprawiedliwe wypowiedzenie umowy o pracę jest jedną z głównych przyczyn, gdy pracownik poszukuje pomocy adwokata, jednak nie tylko. Prawo pracy jasno określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Wiedza i doświadczenie nabyte w prowadzeniu tego typu postępowań pozwalają nam nieść pomoc prawną w sprawach pracowniczych.

Nasz Zespół

Adwokat Krzysztof Miedziński - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Miedziński - Płock

Adwokat

Krzysztof Miedziński

 • Adwokat z ponad 12-sto letnim doświadczeniem w sądowych sporach przede wszystkim przeciwko ZUS i obsłudze prawnej przedsiębiorstw/spółek głównie z branży medycznej.

 • Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację Adwokacką odbywał najpierw przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, a następnie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku.

 • Podczas studiów przebywał w Niemczech na stypendium zagranicznym na Wydziale Prawa i Administracji Westfälische Wilhelms-Universität Münster, a także odbył praktykę w kancelarii adwokackiej i notarialnej Hubert Kulke i Ulrich Schmidt Rechtsanwälte und Notare.

 • W czasie aplikacji adwokackiej pracował m. in. w Kancelarii Kruża i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku, w której zajmował się głównie stałą, profesjonalna obsługą przedsiębiorców, tworzył umowy handlowe, a także sporządzał wszelkiego rodzaju pisma procesowe i przygotowawcze.

 • Ukończył podyplomowe studia zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Zasiadał w radach nadzorczych spółek samorządowych.

 • Posiada uprawnienia mediatora sądowego w sprawach cywilnych.

 • Obecnie project manager działu prawnego w międzynarodowym holdingu z siedzibą w Warszawie, a także kilku płockich spółek z branży medycznej, informatycznej i BHP – specjalizuje się w prawie przedsiębiorców, prawie handlowym i bieżącym doradztwie biznesowym. W 2023 r. obsługiwał transakcje na łączną kwotę ponad 30 milionów złotych.

 • Przed sądem występuje przede wszystkim przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2018-2023 toczył spory z ZUS w około 250 różnych sprawach.

 • Doświadczenie w relacjach z ZUSem i organami administracji nabierał pracując jako starszy referent w zespole ds. orzekania wypadków przy pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, co umożliwiło mu zapoznanie się z metodami i mechanizmami działania organu rentowego.

 • W sprawach indywidulanych przed Sądem występuje również w sprawach rodzinnych przede wszystkim o rozwód czy alimenty, a w sprawach karnych jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, w tym pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych. W latach 2018-2023 był pełnomocnikiem w prawie 100 sprawach rodzinnych, a w sprawach karnych wywalczył dla pokrzywdzonych ponad 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia.

 • Pracuje z młodzieżą jako nauczyciel podstaw prawa w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku, a także z pracownikami samorządowymi i menadżerami każdego szczebla jako wykładowca prawa przedsiębiorców, prawa handlowego i odpowiedzialności członków zarządu/CEO za zobowiązania spółek na prestiżowych studiach MBA na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

Aplikant Adwokacki Magdalena Frydrysiak - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Miedziński - Płock

Adwokat

Magdalena Frydrysiak

 • Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

 • Doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze podczas studiów poczynając od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie, następnie w spółce KPAI sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, kończąc na ponad 2-letniej praktyce w jednej z najstarszych i posiadających długą tradycję Kancelarii Radców Prawnych MECENASI s.c. w Toruniu obsługującej zarówno przedsiębiorców, jednostki samorządowe jak i osoby fizyczne.

 • W 2021 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku, zwieńczoną zdanym z najlepszym wynikiem egzaminem adwokackim w 2022 roku. Podczas aplikacji adwokackiej pozyskiwała doświadczenie zawodowe w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Płocku, gdzie na co dzień spotykała się z różnorakimi problemami prawnymi, brała udział w licznych rozprawach sądowych i zdobywała dalszą wiedzę z wielu dziedzin prawa.

 • Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym, w tym w prowadzeniu procesów odszkodowawczych. Profesjonalnie poprowadzi w Państwa imieniu trudne i skomplikowane sprawy rodzinne, w tym sprawy o rozwód, o ustalenie, zmianę bądź egzekucję kontaktów, o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej, o alimenty, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i inne. Mamy doskonale świadomość, iż tego typu sprawy są dla Państwa trudne emocjonalnie, stąd w całym procesie adwokat Magdalena Frydrysiak służy Państwu nieustannym wsparciem, zaś przewodnią zasadą, która przyświeca jej przy prowadzeniu tego typu spraw jest dobro dziecka. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo administracyjne, prawo pracy, a także prawo karne.

 • Zdobyte dotychczas doświadczenie życiowe sprawia, iż podchodzi do Państwa spraw nie tylko z należytym profesjonalizmem, ale także z ogromną dozą empatii. Zapewniamy, że możecie Państwo oczekiwać stałej i kompetentnej pracy, ogromnej dbałości o Państwa interesy oraz walki o sukces, który równocześnie przekłada się na powodzenie Kancelarii.

Natalia Potrzebska - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Miedziński - Płock

Prawnik

Natalia Potrzebska

 • Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

 • Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, a pracę magisterską z zakresu prawa pracy obroniła pod kierownictwem dr hab. Jana Piątkowskiego, prof. UMK.

 • Swoją przygodę z prawem rozpoczęła już na etapie liceum, gdzie uczęszczała na zajęcia z podstaw prawa prowadzone przez adwokata Krzysztofa Miedzińskiego.
 • Z Kancelarią Adwokacką Adwokat Krzysztof Miedziński związana jest od 2021 r.

 • Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu m.in prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych.
 • Jako jedna z nielicznych prawników w Płocku posiada również doświadczenie w zakładaniu fundacji rodzinnych od podstaw, oferując przy tym kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.
 • Zdobyte doświadczenie prawne łączy z dynamiką działania oraz kreatywnością w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Z natury optymistka. Zapewnia bieżące wsparcie w codziennej pracy Kancelarii, a także dba o ciągłość kontaktu z klientami.